Eksamensprojekt

Følgende er uddrag fra studiehåndbogen:

12 Eksamensprojekter 1. semester

12.1 Formål

På første semester udarbejdes tre projekter i hhv. Programmering (eller Produktudvikling og innovationsledelse), It-baseret kommunikation og Teamwork. Formålet med gruppeprojekterne er at demonstrere, at man forstår teorierne og kan relatere begreber, modeller osv. til den praktiske virkelighed.

Gruppeprojekterne i Teamwork og It-baseret kommunikation repræsenterer en pædagogisk form, hvor de studerende uddyber og udtrykker deres forståelse af fagets væsentlige begreber, tankegange, modeller m.v. gennem konfrontation med praksis. Evnen til at vurdere og anvende teoretisk viden til løsning af forskellige typer problemer er blandt de grundlæggende kriterier ved bedømmelse af eksamensbesvarelser. Gruppeprojektet i Programmering træner de studerende i anvendelse af et programmeringssprog med henblik på at forstå værktøjets muligheder og begrænsninger. Da det i 2010 er første gang, at gruppeprojektet i Produktudvikling og innovationsledelse skal afvikles, kommer der retningslinjer fra underviseren i løbet af semestret.

Deltagelsen i gruppeprojekterne er obligatorisk og det anbefales, at arbejdet med de tre rapporter forløber parallelt og kontinuerligt i hele projektperioden. Projekterne evalueres ved mundtlige forsvar, jvf. fagbeskrivelsen.

12.2 Indhold

Emnet for projektet i Programmering formuleres af underviseren. For dette projekt gælder endvidere særlige retningslinjer, som vil fremgå af faget i CampusNet.

Opgaveemnerne for projekt i It-baseret kommunikation og projekt i Teamwork formuleres i samarbejde med underviseren. Formulering af problemstilling og afgrænsning følger normale retningslinjer for studenterprojekter. Der er således en frihed til at præcisere en velafgrænset og konsistent problemformulering inden for pensum, idet der er tale om løsning af et”praktisk” problem, hvor problemløsningen hviler på et teoretisk og metodemæssigt grundlag. Der er altså tale om en akademisk tilgang til og behandling af emnet ud fra normale akademiske standarder for opgaveløsning, som omfatter resumé, indledning, problemstilling, metode, analyse, konklusion og perspektivering samt litteraturliste.

Der tages udgangspunkt i en central problemstilling i tilknytning til pensum. I kan eventuelt – afhængig af problemstilling og fagområde – kort skitsere, hvorledes litteraturen (pensum og evt. supplerende referencer) anbefaler at løse/arbejde med denne problemstilling. Det bemærkes, at pensum omfatter litteraturen i 1. semesters obligatoriske fag samt de korresponderende suppleringsfag. Det forventes også, at man i projektperioden opsøger supplerende litteratur, ligesom underviser kan udlevere ekstra materiale, der er relevant for projekterne.

Problemformulering for projekterne i hhv. Teamwork og It-baseret kommunikation skal være godkendt af den fagansvarlige lærer inden den 4 ugers projektperiode begynder.

Som tidligere nævnt meddeler underviseren i Produktudvikling og innovationsledelse de særlige krav til projektet i dette fag.

12.3 Omfang

Rapporternes skriftlige del forventes at have et omfang på ca. 25-30 normalsider, afhængig af problemstilling og projektarbejdets. (Se endvidere de særlige retningslinjer for projekt i Programmering under faget i CampusNet.) Siderne – bortset fra forord og bilag – nummereres fortløbende.

12.4 Aflevering

Projektrapporterne afleveres i to eksemplarer til sekretæren for studiet. Underviseren kan herudover forlange en elektronisk version.

12.5Mundtlig eksamen

Med udgangspunkt i hvert af de tre projekter gennemføres individuelle mundtlige eksaminer uden censur. Der afsættes 20 minutter per studerende til eksamination, evaluering og praktisk afvikling for hvert projekt/fag. Eksamen bedømmes bestået/ikke bestået.

Den studerende indleder eksaminationen med en præsentation af projektet. Præsentationen bør vare max. 5 minutter og skal forberedes med udgangspunkt i en antagelse om, at eksaminator har læst opgaven. I præsentationen kan man fx opridse væsentlige konklusioner i rapporten, hvilket grundlag, de er draget på, samt jeres refleksioner og perspektivering af rapportens resultater. Herefter vil eksaminator stille uddybende spørgsmål til den studerendes faglige viden om emnet og de til rapporten knyttede fag i det pågældende semester, så vidt muligt i direkte relation til den måde, emnet er behandlet på i rapporten.

Indtil alle i gruppen er kaldt ind til eksamination, skal de studerende, der er blevet eksamineret, opholde sig i et dertil anvist rum, hvor de ikke har kontakt med gruppemedlemmer, der er blevet eksamineret.

Når alle studerende i en gruppe er blevet eksamineret, får gruppen samlet en mundtlig vurdering af rapporten. Der er afsat 20 minutter til denne tilbage- melding og ved denne lejlighed meddeles karakteren.

Bestås projektet ikke, arrangeres reeksamen i samme semester eller i begyndelsen af det følgende semester. Hvis der er 5 studerende eller færre til en reeksamination, kan studieledelsen ændre en skriftlig eksamen til en mundtlig.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s