Fagbeskrivelse

IT-baseret kommunikation 

BAGGRUND OG RELATIONER TIL ANDRE FAG
Med udbredelsen af informations- og kommunikationsteknologi i vor tids organisationer og den dermed forbundne digitalisering af arbejdspladsen bliver spørgsmålet om, hvorledes brugen af teknologi præger den organisatoriske praksis, stadig mere relevant. Mens den blotte tilstedeværelse af hardware og software er et vigtigt budskab i sig selv, bør vi spørge os selv, hvorledes digitale informations- og kommunikationsmedier afføder nye organiserings- og kommunikationsprocesser. Dette spørgsmål er relevant for organisationer i såvel den offentlige som den private sektor.

CENTRALE PROBLEMSTILLINGER
I kurset gennemgås og diskuteres følgende problematikker:

• Det gensidige udviklingsforhold mellem it-baseret kommunikation og organisationsformer.
• Klassiske og moderne teoridannelser samt kommunikationsparadigmer relevante for it-baseret kommunikation.
• Intranettet som klassisk kommunikationsplatform for videndeling, innovation m.m. i virksomheden.
• Web 2.0 fænomener som moderne kommunikationsplatform for videndeling, innovation m.m. i virksomheden.
• Udfordringer i forholdet mellem den virtuelle og den virkelige organisations kommunikationsaktiviteter.

De studerende gennemfører desuden et projekt, der tager udgangspunkt i en virksomhed eller organisation, for hvilken de studerende analyserer og kommer med forslag til løsning af en kommunikationsopgave. De enkelte grupper vælger i samarbejde med lærerne i it-baseret kommunikation opgaven inden for emneområdet it-baseret kommunikation.

Nærmere information om projektets formalia findes i studiehåndbogen for ITKO og på CampusNet.

LÆRINGSFORM
Forelæsninger og klassediskussioner.

Projektet udarbejdes i grupper á 3-4 studerende. Gruppesammensætningen skal godkendes af faglæreren.

FORMÅL OG OPNÅEDE KOMPETENCER
At de studerende bliver i stand til at analysere og forstå, hvorledes digitale medier strukturerer måden, hvorpå organisationer opstiller strategier og mål samt skaber mening og sammenhæng i deres interne og eksterne omgivelser. Ved at betragte digitale medier som mere end blot kommunikationsredskaber er det tanken at bibringe de studerende en kompleks forståelse for informations- og kommunikationsteknologiens muligheder for at præge forretningsgange og kommunikationsprocesser. En sådan forståelse indebærer en professionel sensitivitet over for såvel tilsigtede som utilsigtede effekter af teknologien i vor tids organisationer.

Faget skal bibringe den studerende følgende kompetencer:

• At kunne redegøre for forskellige typer af kommunikationsteknologier og deres organisatoriske egenskaber
• At kunne redegøre for og anvende centrale begreber og teorier til forståelse af informationsteknologiens anvendelse i organisationer
• At kunne identificere forskellige typer af organisatoriske effekter af de nye informationsteknologier
• At kunne identificere og problematisere nye organiseringspraksisser og kommunikationsprocesser som følge af ny informationsteknologi

Projektet skal give de studerende lejlighed til at opøve deres færdigheder i anvendelse af de teoretiske og metodemæssige værktøjer, der er gennemgået i semestrets kommunikationsfag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s